هفت سنگ

اینجا خونه ی منه ، به خونه کوچیک من خوش اومدید .

 ارتباط اردیبهشت با اردیبهشت

متولدین اردیبهشت با متولدین اردیبهشت

این روزها همه دنبال طالع بینی هستند ، شما چطور ؟


ظاهراً در پیوند میان دو متولد اردیبهشت هیچ مشکلی نباید وجود داشته باشد ، زیرا هردو مقاوم و سرسخت هستند . پشتکار دارند و در جستجوی امنیت عاطفی و مادی می باشند . آنان ذاتاً به محیط خانه ی خود علاقمندند و در مسائل مربوط به خانه به سرعت به تفاهم می رسند . پس اشکال در کجاست ؟ در واقع خودرایی و غریزه تملک بزرگترین مشکل آنهاست . حسادت عامل بروز مشاجره و دعوا میان آن دو می شود و در نتیجه می تواند به انزوای آنان ، هرچند برای مدتی کوتاه بیانجامد . دستیابی به آرامش و رفع کدورت ، نیازمند ابراز نشانه های ثابت و پایدار عشق از سوی آن دو می باشد .

لجاجت متولدین اردیبهشت می تواند رابطه ی میان آنان را با مشکل مواجه کند ، زیرا هیچ کدام حاضر نیستند برای آنکه دیگری دست از لجاجت خود بردارد ، تلاش کنند . از آنجا که اردیبهشتی ها همدیگر را می شناسند ، بهتر است که خود را در معرض لجاجت و سرسختی هم قرار ندهند . اگر آنها بتوانند با موفقیت بر این مشکل غلبه کنند ، بقیه امور به راحتی جریان خواهد یافت .

خانه و خانواده برایشان مأمن و پناهگاه است و این زوج به عنوان پدر و مادر مکمل هم هستند . تحت تأثیر سیاره ونوس ، جاذبه اولیه آنان برای یکدیگر به تدریج جای خود را به یک دوستی پایدار می دهد و با اعتماد و هماهنگی نسبت به هم ، خوشبختی مورد نظر خود را پیدا می کنند .

تاریخ ارسال: 1391/06/26 ساعت 23:17 | نویسنده: شبیــــ ـ ـ ـناز | چاپ مطلب